ขั้นตอนการสร้างบ้าน

1.ที่ดิน
– ดำเนินการปรับหน้าดินให้เรียบเสมอกัน เพื่อใช้สำหรับดำเนินการก่อสร้างบ้าน
2.เลือกแบบบ้าน
– เลือกแบบบ้านตามที่ท่านต้องการโดยให้คำแนะนำโดยทีมสถาปนิกมืออาชีพ
3.ทำสัญญาสร้างบ้าน
– จัดทำสัญญาการสร้างบ้าน รายละเอียดการชะระเงินในการสร้างบ้าน
4.เลือกวัสดุสร้างบ้าน
– เลือกวัสดุที่จะใช้ในการสร้างบ้านของคุณ
5.ดำเนินการสร้างบ้าน
– ขอน้ำประปา ไฟฟ้าชั่วคราว สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง
– เริ่มงานโครงสร้างของบ้านเสาเข็ม พื้น คาน เสา
– เริ่มงานโครงหลังคา มุงหลังคา เชื่อมกับเสาบ้าน
– เริ่มงานอิฐ  ฉาบปูนเดินสายไฟ ปูกระเบื้อง งานกระจก
– เก็บงานส่วนที่เหลือ
– ทำความสะอาดบ้านพร้อมส่งมอบงาน
6.ส่งมอบงานก่อสร้างบ้าน